Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van al onze websitebezoekers. Daarom zorgen wij ervoor dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. In deze privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonlijke informatie.

Over deze privacyverklaring

Deze voorwaarden gelden op elk gebruik van de webpagina’s van https://tudotaste.nl. Om deze website en de verbonden diensten aan bezoekers beschikbaar te stellen, verwerkt Tudo Taste persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring staat beschreven welke gegevens Tudo Taste gebruikt voor welke doeleinden en wat we doen om uw privacy te beschermen.

Verwerking persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming verwerkt. Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt zoals beschreven in deze voorwaarden. Voor het overige gebruiken wij uw persoonsgegevens uitsluitend met uw toestemming.

Door onze website te gebruiken, verklaart u deze privacyverklaring te hebben gelezen en gaat u ermee akkoord daaraan gebonden te zijn.

Tudo Taste verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Welke persoonsgegevens verwerkt Tudo Taste?

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van een ouder of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@tudotaste.nl dan verwijderen wij deze informatie.

 Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren.

Zodat wij goederen en diensten bij u af kunnen leveren

Om uw gedrag op de website te analyseren, om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Tudo Taste neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Tudo Taste) tussen zit.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Tudo Taste bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren dit afhankelijk van de situatie. Hierbij gaat het om de volgende gegevens:

 • Persoonsgegevens > om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren en om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Telefoonnummer > om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren en om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • E-mailadres > om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren en om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Adresgegevens > om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren, om diensten bij u af te kunnen leveren en om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • IP-adres > Meten en verbeteren van de kwaliteit en werking van de website
 • Internetbrowser en apparaattype > Meten en verbeteren van de kwaliteit en werking van de website
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website > Meten en verbeteren van de kwaliteit en werking van de website
 • Websitegedrag > Meten en verbeteren van de kwaliteit en werking van de website

Delen van persoonsgegevens met derden

Tudo Taste verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Tudo Taste blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hyperlinks

Wij wijzen u erop dat deze website links bevat naar andere internetsites waarop in sommige gevallen geen privacyverklaring van toepassing is.

Betalingen

We accepteren betalingen via verschillende betaalplatformen. Bij het verwerken van betalingen worden sommige gegevens overgedragen aan deze platformen. Hiertoe behoort informatie die noodzakelijk is om de betaling te verwerken of ondersteunen, zoals het totaalbedrag van de aankoop en factuurgegevens. Voor een beter begrip van hoe uw gegevens worden gebruikt door deze partijen verwijzen wij u naar hun privacyverklaring.

2checkout: https://www.2checkout.com/policies/privacy-policy

Amazon Pay: https://pay.amazon.com/us/help/201491260

Authorize.Net: https://www.authorize.net/company/privacy/

eWay: https://www.authorize.net/company/privacy/

First Data: https://www.firstdata.com/en_us/privacy.html

GoCardless: https://gocardless.com/en-eu/legal/privacy/

Klarna: https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/en_us/privacy

Payfast: https://www.payfast.co.za/privacy-policy/

PayPal: https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacy-prev

SnapScan: http://www.snapscan.co.za/downloads/SnapScanAppCustomerTermsConditions(v2).pdf

Square: https://squareup.com/legal/privacy

Stripe: https://stripe.com/gb/privacy

 Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?

Tudo Taste heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Personen die namens Tudo Taste toegang hebben tot uw gegevens zijn – onder meer op basis van de voor hen geldende gedrags- en beroepsregels – verplicht tot geheimhouding.

Wij hanteren algemeen geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging om de door bezoekers verstrekte informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot gegevensverwerking?

De Algemene verordening gegevensbescherming verleent een aantal rechten aan bezoekers van websites. Zo mag u ons verzoeken om u inzage te geven in de persoonsgegevens die wij van u hebben opgeslagen.

Daarnaast kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of op een andere manier in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Dit doet u door een e-mail te sturen naar info@tudotaste.nl.

Om er zeker van te zijn dat u zelf het verzoek tot inzage doet, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar altijd binnen vier weken, op uw verzoek.

Tudo Taste wijst u erop dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

Tudo Taste neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@tudotaste.nl

Wijzigingen in de privacyverklaring

Tudo Taste behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op elk gewenst moment en om welke reden dan ook aan te passen of te wijzigen. Niets in deze verklaring heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Tudo Taste en bezoekers aan deze website, of om enige informatie in dat kader te verschaffen.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de website van Tudo Taste? Neem dan contact op via info@tudotaste.nl Tudo Taste, gevestigd aan de Pegasusweg 8, 5015 BZ in Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.